• اصفهان، بلوار قلعه شور - مقابل خیابان فرهنگ - خیابان گاز - پلاک 10